top of page

TÜRK ARMATÖRLERİ İŞVERENLER SENDİKASI

ANA TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I

TANIMI VE AMAÇ

 

ADI, MERKEZİ, ADRESİ

 

Madde: 1

Sendika’nın adı “TÜRK ARMATÖRLERİ İŞVERENLER SENDİKASI” olup kısaltılmış adı “TAİS”dir.

 

Sendika’nın merkezi İstanbul’da, Eğitim Mah Ahsen Çıkmazı Sok  Sadıkoğlu 5 Plaza No:12 Kat 2 No:41, 34722, Kadıköy –İstanbul  adresindedir.

 

Sendika merkezinin İstanbul şehri hudutları içinde başka bir adrese nakli Ana Tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez. Sendika’nın şubesi yoktur.

 

AMACI

 

Madde: 2

Sendika’nın amacı, “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” iş kolunda faaliyet gösteren işverenleri sendika çatısı altında toplayarak, üyelerini temsil etmek, üyelerin çalışma ilişkilerinde, mevzuat çerçevesinde ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, aralarında karşılıklı yardımlaşmalarını sağlamak, Türk Deniz Ticaret filosunun gelişmesine ve daha üstün bir seviyeye ulaşmasına yardımcı olmak, bu alanda kurulmuş veya kurulacak olan firmaların daha verimli ve ahenkli çalışması için iş kolunda adil bir ücret sisteminin kurulmasına ve daha iyi bir çalışma ortamının gerçekleşmesine yardımcı olmak ve işçilere sürekli ve uzun vadeli refah ve sosyal güvence sağlayabilmek için ülke ekonomisine güçlendirici çalışmalar yapmak ve bu doğrultuda Toplu İş Sözleşmesi akdetmek, çalışma barışını kurmak, devam ettirmek, bu amaçla Türkiye çapında faaliyette bulunmaktır.

 

Bu amacın gerçekleştirilmesi için; Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün Milli Egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması, Atatürk ilkelerinin yaşatılması ve Demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi asıldır.

 

ÇALIŞMA KONULARI

 

Madde: 3

Sendika, tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka, amacı doğrultusunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ve diğer mevzuatın imkân verdiği her türlü muamele, faaliyet ve teşebbüslerde bulunur.

 

Bu Arada;

 1. İşkolundaki İşverenlerin sendika çatısı altında birleşmelerini sağlar,

 2. Toplu İş Sözleşmesi akdeder,

 3. Toplu İş uyuşmazlıklarında, ilgili makama, arabulucuya, hakem kurullarına, iş mahkemelerine ve diğer organlarına başvurur, temsilci gönderir, görüş bildirir.

 4. Çalışma hayatından, mevzuattan, Toplu İş Sözleşmesinden veya örf ve adetten doğan hususlarda, dava açar ve bu münasebetle açılan davadan ötürü husumete ehil olur,

 5. Ferdi iş ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda, üyelerine yardımcı olur,

 6. Lokavta karar verebilir, idare eder, lokavtı kaldırabilir,

 7. Grev ve Lokavt fonu kurar, Grev ve Lokavt halinde bu fondan Genel Kurul'ca kabul edilen Yönetmelik esasları dairesinde üyelerine ödemede bulunabilir,

 8. Mevzuat hükümleri dairesinde, amacı ile ilgili Milli ve Milletlerarası kuruluşlara üye olabilir veya bunların toplantılarına katılabilir, Kanun ve Uluslararası anlaşma hükümlerine göre toplanan kurullara temsilci gönderir.

 9. Çalışma mevzuatı, İşveren-İşçi ilişkileri, yönetim, verimlilik, beşeri ilişkiler, iş değerlendirmesi ve iş güvenliği gibi konularda, üyelerine ve üyelerinin mensuplarına bilgi verir ve bu amaçla kurs, seminer, konferans ve benzer toplantılar tertipleyebilir, tertiplenenlere katılabilir,

 10. Mevzuat hükümleri dairesinde, amacıyla ilgili olarak, gazete, dergi, kitap gibi periyodik olan veya olmayan yayın faaliyetleri yapabilir ve bu işler için gerekli basın tesislerini kurabilir,

 11. Üyelerinin ve mensuplarının mesleki eğitim, bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışır ve bu amaçla eğitim birimleri kurabilir ve ayrıca herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla, yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olabilir ve toplam nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi verebilir,

 12. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla üyeler için kooperatifler kurulmasına yardım edebilir ve toplam nakit mevcudunun yüzde onundan fazla olmamak kaydıyla bu Kooperatiflere kredi verebilir,

 13. Üyelerin yararlanmaları için kütüphane, sağlık ve spor tesisleri kurabilir,

 14. Toplam nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sınaî ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapabilir,

 15. Çalışma ilişkileri ile ilgili mevzuatın hazırlanması ve uygulanması ile yakından ilgilenir, görüş ve düşüncelerini duyurur,

 16. Çalışma şartlarını ülke ekonomisine uygun şekilde düzenlemek için tedbirler alır, İş kolunda yeknesak iş şartlarını gerçekleştirmeye çalışır.

 17. Üyeler arasında çıkacak uyuşmazlıkları uzlaştırıcı sıfatı ile veya hakem yolu ile çözümlemek için teşebbüs ve faaliyette bulunabilir.

 18. Sendika amaç ve konusunun gerektirdiği menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir, menkullerini rehin, gayrimenkullerini ipotek edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde rehin ve ipotek kabul ve tesis edebilir, gereğinde fek edebilir, mevzuatla sınırlı olmak kaydıyla her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

 

FAALİYET GÖSTERDİĞİ İŞ KOLU

 

Madde: 4

Sendikanın faaliyet gösterdiği iş kolu Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda (1) sayılı Cetvel’de belirlenen 16 No.lu “Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk” iş koludur.

 

 

BÖLÜM II

ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇEKİLME, ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

ÜYE OLMA

 

Madde: 5

 1. 16 No’lu Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiye ve Antrepoculuk iş kolunda faaliyette bulunan iş yerlerinin, “Gerçek" ve “Tüzel Kişi” olan işverenleri, sendikaya üye olabilir.

 2. Sendika üyelik başvurusu, işveren tarafından işyerinin veya işletmenin kurulu bulunduğu iş kolunda faaliyet gösteren işveren sendikasına yazılı olarak yapılır. Bu çerçevede üyelik başvurusunda bulunan işveren tarafından, Sendikaya ait Üye Kayıt Formu 3 nüsha olarak düzenlenip, imzalanarak Sendikaya teslim edilmelidir.

 3. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organının almış olduğu kararın tasdikli bir nüshası başvuruya eklenir.

 4. Üyelik, Sendikaya yapılan üyelik başvurusunun, Sendika Yönetim Kurulu’nca kabulü ve Sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilmesi ile kazanılır.

 5. Üyeliğin başlangıç tarihi, Sendika Yönetim Kurulu tarafından üyelik başvurusunun kabul edildiğinin, e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirildiği tarihtir.

 6. Üyelik başvurusu, Sendika Yönetim Kurulu tarafından otuz günlük süre içerisinde reddedilmediği takdirde otuzuncu günün sonunda üyelik talebi kabul edilmiş sayılır.

 7. Üyelik başvurusu Sendika Yönetim Kurulu tarafından reddedilirse, ret kararı sendika tarafından gerekçesi ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir ve yazılı olarak işverene tebliğ edilir.

 8. Başvurusu reddedilen işverenin ilgili mevzuata uygun olarak dava açma hakkı saklıdır.

 9. Sendika üyeliği için, “Gerçek Kişinin, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre işveren sayılması ve kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olması şarttır.

 

FAHRİ ÜYELİK

 

Madde: 6

Türk Deniz Ticaret Filo’sunun gelişmesine veya Türk Armatörleri İşverenler Sendikası’nın amaçlarının gerçekleşmesine olumlu ve yararlı çalışmaları ile büyük hizmette bulunmuş olanlara Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Genel Kurul’un kararı ile fahri üyelik unvanı verilebilir. Fahri üyeler özel bir deftere kaydedilirler. Aidat ödemezler. Genel Kurul’da nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

 

ÜYELİKTEN ÇEKİLME

 

Madde: 7

 1. İşveren sendikası üyeliğinden çekilme başvurusu işveren tarafından sendikaya yazılı olarak yapılır.

 2. İşverenin tüzel kişilik olması halinde yetkili organın çekilmeye ilişkin almış olduğu kararın onaylı bir nüshası başvuruya eklenir.

 3. Çekilme bildirimi Sendika tarafından e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa bildirilir.

 4. Çekilme, sendikaya bildirim tarihinden itibaren bir ay sonra geçerlilik kazanır.

 5. Üyenin bu tarihe kadar tahakkuk etmiş veya edecek borçlarını ödemesi şarttır.

 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

Madde: 8

Üyenin Sendika’dan çıkarılma kararı, Disiplin Kurulu'nun yaptığı soruşturma sonucu düzenleyeceği rapora istinaden Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’ca verilir. Çıkarma kararı, Sendika tarafından bir ay içinde, çıkarılan üyeye ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirilir. Çıkarılan üye gerçek kişi ise çıkarma kararı e-Devlet kapısı üzerinden Bakanlığa elektronik ortamda bildirilir ve çıkarılana yazı ile tebliğ edilir. Çıkarma kararına karşı, üye, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde mahkemeye itiraz edebilir. Üyelik, çıkarılma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

 

Üyelikten çıkarma aşağıda yazılı sebeplerden birine dayanarak yapılabilir.

 1. Milli ve mesleki menfaatlere, Sendika amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

 2. Sendikanın genel yararlarının zedelenmesine yol açacak, birlik ve beraberliği bozacak davranışlarda bulunmak,

 3. Bu Ana Tüzük ve buna dayanılarak çıkmış ve çıkacak yönetmelik hükümlerine veya Genel Kurul ve Yönelim Kurulu kararlarına uymamak.

 4. Sendikaya karşı olan mali hükümlülükleri Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir sebep olmadan üç aydan fazla bir süre içinde yerine getirmemek ve yapılan yazılı ihtara rağmen ödememek,

 5. Sendika dışında, İşçi Sendikaları ile toplu görüşme yapmak. Toplu İş Sözleşmesi imzalamak, Toplu Sözleşmelerini tadil anlamını taşıyan protokol ve anlaşma yapmak.

 

Müracaatları halinde Sendika’dan (d) bendine göre çıkarılanların Yönetim Kurulu kararı ile diğer bentlere göre çıkarılanların ise Genel Kurul kararı ile diğer bentlere göre çıkarılanların ise Genel Kurul kararı ile tekrar üyelik kayıtları yapılabilir. Ancak Sendika’dan çıkan üyenin yeni üyelik talebinin yetkili kurulca görüşülebilmesi için, çıkarılma nedeninin ortadan kalktığına kesin kanaat getirilmesi gereklidir.

 

Çıkarma talebi ile Genel Kurul'a sevk edilen üye, karar kesinleninceye kadar sendika faaliyetlerinden yararlandırılamaz.

 

ÜYELİĞİ SONA ERDİREN HALLER

 

Madde: 9

İşveren veya İşveren Vekili sıfatını kaybedenlerin sendikadaki üyelikleri ve görevleri bu sıfatı kaybettikleri tarihte kendiliğinden sona erer. “Tüzel Kişiyi" temsilen İşveren Vekili sıfatı ile Sendika’da görev almış olanların sonradan bu sıfatı kaybetmeleri halinde “Tüzel Kişiliğin” üyeliği düşmez, işveren vekilinin sendika organlarındaki görevleri sona erer. Ancak İşveren Vekilinin sendikanın bir başka “Tüzel Kişi” üyesinde birinci derecede temsil yetkisi ile işveren vekili sıfatının devam etmesi halinde sendika organlarındaki ve teşkilatındaki görevleri devam eder.

 

 

BÖLÜM III

 

ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

ÜYELERİN HAKLARI

 

Madde: 10

Üyeler, Mevzuat, Ana Tüzük ve buna istinaden çıkmış veya çıkacak Yönetmelikler çerçevesinde kendilerine tanınmış bütün haklardan yararlanabilirler.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Madde: 11

 1. Genel Yükümlülükler:

Üyeler,

 1. Sendikanın genel yararlarının zedelenmesine yol açacak, birlik ve beraberliği
  bozacak davranışlarda bulunmamayı,

 2. Ana Tüzüğe ve Ana Tüzüğe uygun olarak çıkmış veya çıkacak Yönetmelik
  hükümlerine uymayı, yetkili kurullarca tespit edilmiş kararlara aykırı hareket
  etmemeyi, kabul ve taahhüt ederler.

 

 1. Toplu görüşme ve Toplu Sözleşmelerdeki yükümlülükleri:

Üyelerin Toplu İş Sözleşmeleri Sendika tarafından yürütülür ve imzalanır. Sendika üyeleri İşçi Sendikaları ile Toplu İş Sözleşmesi görüşmesi yapamaz. Toplu Sözleşme imzalayamaz, Toplu Sözleşmelerinin tadili anlamını taşıyan protokol veya anlaşma yapamaz.

 

 1. Sendikaya bilgi verme yükümlülükleri:

Üye, ortak ihtiyaç ve menfaatlerinin gerektirdiği araştırma ve istatistiklerin yapılmasında yararlı her türlü bilgiyi talep üzerine Sendikaya zamanında vermek mecburiyetindedir.

 

 1. Mali yükümlülükleri:

Her üye, üyelik aidatını Sendikaya zamanında ödemekle yükümlüdür. İkaza rağmen borcun ödenmemesi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazeretin bildirilmemesi halinde, üye borcunu ödeyene kadar Sendikanın hizmetlerinden yararlandırılamaz ve Sendikanın hiçbir faaliyetine katılamaz.

Borcun gecikme sebebini kabule ve reddetmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Üyenin zamanında ödememiş olduğu aidat borcu için bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faiz oranında gecikme zammının kanun yollarından tahsiline gidilir. Aidat borcunu süresi içinde ödeyemeyecek durumda olan üye, teminat göstermek suretiyle ödeme süresinin ertelenmesini Yönetim Kurulu'ndan isteyebilir.

Bu isteğin Yönetim Kurulunca incelenebilmesi için üyenin isteğini ödeme süresi içinde ve yazılı olarak yapması, erteleme istediği süreyi ve gerekçesini belirlemesi, varsa kanıtlayıcı belgelerini isteğine eklemesi gereklidir.

Yönetim Kurulu’nun incelemesi sonucunda isteğini kısmen veya tamamen kabul ettiği üye hakkında erteleme süresi sonuna kadar, isteğini kabul etmediği üye hakkında ise Yönetim kurulu kararının üyeye tebliğini izleyen on beşinci günü akşamına kadar bu bendin 1., 2. ve 3. fıkra hükümleri uygulanmaz.

Üyelik Aidatları ile ilgili diğer hususlar bu tüzüğün 39’uncu maddesinde belirtildiği gibidir.

 

BÖLÜM IV

 

ORGANLAR VE TEŞKİLAT

 

ORGANLAR VE TEŞKİLAT

 

Madde: 12

Sendikanın organları ve teşkilatı aşağıda belirtilmiştir.

 1. ZORUNLU ORGANLAR:

 1. Genel Kurul,

 2. Yönetim Kurulu,

 3. Denetleme Kurulu,

 4. Disiplin Kurulu,               

 1. DİĞER KURULUŞLAR VE TEŞKİLAT:

 1. Yürütme Komitesi,

 2. Temsilcilik,

 3. Genel Sekreterlik,

 4. Bürolar,

 

ZORUNLU ORGANLARDAKİ ÜYELİK ŞARTLARI

 

Madde: 13

Genel Kurul’da organlara yalnız 6356 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen şartlara sahip gerçek kişiler seçilir. Bu sebepten Sendika üyesi tüzel kişiler Genel Kurul’ca Sendikanın diğer organlarına seçilmiş olan temsilcilerini bir başka temsilci ile değiştiremez veya seçim dönemi içinde herhangi bir sebeple organdaki görevinden ayrılmış olan temsilci yerine, o organda başka bir temsilcisini görevlendiremez. Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeliğine seçilebilmek için işveren olmak veya işveren üyenin Yönetim veya Denetim organında görevli ya da işveren üyeye iş veya vekâlet sözleşmesi ile bağlı bulunmak şarttır.

 

ORGAN ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

 

Madde: 14

Organlardaki üyelik aşağıdaki hallerde sona erer;

 1. Genel Kurulun karar vermesi,

 2. Seçim döneminin sona ermesi,

 3. Üyenin kendi isteği ile ayrılması,

 4. Üyenin ölümü,

 5. Üyenin veya temsil etmekte olduğu “Tüzel Kişinin” Sendika üyeliğinden ayrılması veya çıkartılması,

 6. Üyenin, Sendikada temsil etmekte olduğu “Tüzel Kişi” ile ilişiğinin kesilmesi ve 13. maddenin son fıkrasındaki şartlarla bir başka sendika üyesi ile ilişkisinin olmaması,

 7. Üyenin bir siyasi partinin yönetim organlarından herhangi birinde görev alması.

 

YEDEKLERİN GÖREV ALMASI

 

Madde: 15

Sendikanın genel kurul dışındaki zorunlu organlarından birindeki üyeliği sona eren kişinin yerine Genel Kurul seçim tutanağındaki sıralamada o organ için en çok oy almış olan ilk yedek üye çağırılır.

 

KISIM I

 

GENEL KURUL

 

GENEL KURULUN OLUŞUMU

 

Madde: 16

 1. Sendika Genel Kurulu üyelerden oluşur.

 2. Sendika üyesi olan gerçek kişiler veya tüzel kişiler Genel Kurul toplantılarında kendilerini yetki belgesi verdikleri bir kişi ile temsil ettirebilirler. Yetki Belgesinin imzaya yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalanması ve Genel Kurul öncesinde sendika yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.

 3. Genel Kurul için verilen yetkinin kapsamı (temsil, oy kullanma, organlarda görev alma,..), ilgili Sendika üyesi gerçek veya tüzel kişilerce, Yetki Belgesinde belirtilmelidir. 

 

GENEL KURUL’UN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde: 17 

Genel Kurul sendikanın en yetkili organıdır.

Genel Kurul’un başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurullarının üyelerini seçmek,

 2. Ana tüzük değişikliğini karara bağlamak,

 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp karara bağlamak

 4. Yönetim ve Denetleme Kurullarını ibra etmek,

 5. Sendika bütçesini görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 6. Gündem hakkındaki teklifleri ve gündemindeki maddeleri karara bağlamak,

 7. Seçim Sandık Kurulu asil ve yedek adaylarını seçmek,

 8. Sendika için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

 9. İşveren Konfederasyonlarına üye olma veya üyelikten çekilme hakkında karar vermek,

 10. Konfederasyon Genel Kuruluna katılacak delegeleri seçmek,

 11. Aynı iş kolundaki bir işveren sendikası ile birleşme veya katılma hakkında karar vermek,

 12. Uluslararası işveren kuruluşlarına üye olma veya üyelikten çekilme hakkında karar vermek,

 13. Sendikanın feshine ve tasfiyesine karar vermek, tasfiye komisyonu seçmek,

 14. Üyeleri için grev ve lokavt yardım fonu kurmak ve yararlanma şekil ve şartlarını tespit etmek,

 15. Yönetim Kurulu’na talimatlar vermek.

 16. Mevzuatta veya Ana tüzükte Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer işlemleri yerine getirmek.

 17. Yapılacak ilk Genel Kurula sunulması ve geçmişe etkili olmaması kaydıyla ilgili makamlar veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen konular hakkında yönetim kuruluna yetki vermek.

 

GENEL KURULLARIN TOPLANTI ZAMANI

 

Madde: 18

 1. Olağan Genel Kurul 4 yılda bir Ocak ayı içinde toplanır.

 

 1. İki Genel Kurul toplantısı arasındaki döneme ait faaliyet ve hesap raporu ile denetleme kurulu raporunun ve gelecek döneme ait bütçe teklifinin Genel Kurul’a katılacakları toplantı tarihinden on beş gün önce üyelere gönderilmesi zorunludur.

 2. Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde yahut üyelerin l/5’nin isteği üzerine toplanır.

 

GENEL KURUL BAŞKANLIK DİVANI

 

Madde: 19

Genel Kurul Sendikanın Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğu halinde Başkan Vekili veya Yönetim Kurulu Başkanının görevlendireceği bir Yönetim Kurul üyesi açar. Yoklama sonuçlarına göre yeterli çoğunluğun bulunduğu, tespit edilmişse açık oyla ve adi çoğunlukla bir Başkan iki Başkan Vekili ve iki divan kâtibinden oluşan Başkanlık Divanı seçilir. Başkanlık Divanı, Genel Kurul, müzakerelerini idare etmek, gerekli zabıtları tutmak, organları üyeliğine aday olanlara tespit etmek, aday listelerinin düzenlenmesine ve Seçim Kurulu başkanına mühürlenmek üzere verilmesini sağlamak, Seçim Sandık Kurulu asil ve yedek adaylarının isimlerini Seçim Kurulu Başkanına bildirmekle görevlidir.

 

GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

 

Madde: 20

 1. Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemdeki konular görüşülür. Gündeme madde eklenmesi Genel Kurul'a katılan üyelerin ve temsilcilerin onda birinin yazılı teklifi ile mümkündür.

 2.    Gündeme madde ilavesi veya gündem maddeleri arasında sıra değişikliği tekliflerinin görüşmelere geçilmeden önce yapılmış olması gereklidir.

 3. Olağanüstü toplantı gündeminde 18. maddenin (c) bendine göre toplantıya çağrı yetkisine haiz olanların talep ettiği hususlar yer alır. Olağanüstü Genel Kurul’da gündeme ilave yapılamaz ve gündem değiştirilemez.

 

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSABI

 

Madde: 21

 1. Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantı en çok on beş (15) gün sonraya bırakılır. Bu toplantıya katılanların sayısı, üye tam sayısının üçte birinden az olamaz. Üye veya temsilci olmayanlar nisapta nazara alınmazlar ve oy kullanamazlar.

 2. Genel Kurulun karar yeter sayısı, toplantıya katılan üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı, üye veya delege tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Tüzük değişikliği, fesih, birleşme, katılma, üst kuruluşun veya uluslararası kuruluşun kurucusu olma, üst kuruluşlara üyelik ile üyelikten çekilme hallerinde karar yeter sayısı üye veya delege tam sayısının salt çoğunluğudur.

 3. Genel Kurul’da her üye veya temsilcinin bir oy hakkı vardır ve kararlar açık oy ile alınır. Ancak teklif üzerine, toplantıya katılan üye veya temsilci sayısının salt çoğunluğunun kabulü halinde kararlar, gizli oy, açık sayım ile alınır.

 4. Başkanlık Divanınca tutulup imzalanan Genel Kurul tutanakları diğer belgelerle birlikte Yönetim Kurulu’na verilir. Genel Kurul kararları özet halinde veya gereğinde aynen üyelere gönderilir.

 

 

 

GENEL KURULDA YAPILACAK SEÇİMLERDE UYULACAK ESASLAR

 

Madde: 22

Genel Kurul’da zorunlu organlara üyelik için yapılacak seçimler ve bu seçimlerde uyulacak esaslar konusunda mevzuat hükümleri uygulanır. Seçimlerde “Gerçek Kişi’’ üyeler nüfus hüviyet cüzdanları ve resimli üyelik kimlik kartlarını, “Tüzel Kişi" üyelerin temsilcileri ise temsil belgesi, üyelik kimlik kartı ve nüfus hüviyet cüzdanlarını ibraz ettikten ve üye listesindeki ismin ya da unvanın karşısındaki yeri imzaladıktan sonra oy kullanırlar. Sendika zorunlu organ üyelerinin seçiminde Asli ve Yedek üyeler almış oldukları oy sayısına göre belirlenir. En çok oy alanlar seçimi yapılan organın asil üyeliğine, onları izleyenlerde o organın yedek üyeliğine seçilmiş sayılırlar. Oyların eşitliği halinde, Seçim Sandık Kurulu Başkanı ad çeker. Yedek üyelerin bu sıfatı, seçildikleri Genel Kurul'u izleyen Genel Kurul toplantısına kadar sürer.

 

KISIM II

 

YÖNETİM KURULU

 

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

 

Madde: 23

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 4 yıllık süre için seçilen 7 asil üyeden oluşur.

Yönetim Kuruluna asil üye kadar yedek üye seçilir.

Yönetim Kurulu seçimi izleyen ilk toplantısında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer.

Genel Kurul dönemi içinde bu görevlerde boşalma olması halinde boşalan yer için dönem sonuna kadar görev yapmak üzere yeniden seçim yapılır. Mazeretsiz olarak üst üste üç yönetim kurulu toplantısına veya her ne sebeple olursa olsun bir yıl içinde beş toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu üyesinin bu sıfatı düşer. Yönetim Kurulu üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, üyelerden her birinin iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde: 24

Yönetim Kurulu’nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Sendikayı temsil etmek,

 2. Çalışma alanındaki sorunları tespit etmek ve bunlara çözümler getirmeye çalışmak,

 3. Çalışma alanı ile ilgili olarak çıkacak kanun, kararname tüzük, tebliğ, kalkınma plan ve programı gibi konularda görüş, dilek ve öneriler tespit etmek ve ilgili mercilere
  duyurmak,

 4. Muhatap İşçi Sendikaları ile temasta bulunmak ve sendikal ilişkilerin ülke yararına getirilmesi için müşterek çalışmalar yapmak,

 5. Sendikayı mevzuatın ve Ana Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,

 6. Sendikanın çalışma konuları ile ilgili incelemeler yapmak veya yaptırmak, sergi, kurs, açık oturum, seminer, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek,

 

 

 1. Bu Ana Tüzükte belirtilen sendika amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak ve sendikanın yetkili organlarınca alınan kararlara üyelerce uyulup uyulmadığını izlemek,

 2. Dava açmak, açılmış davalara katılmak, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek, idari, adli, mali ve icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu
  konularda vekâlet vermek,

 3. Gerekli gördüğü hususlarda yönetmelikler yapmak, uygulamak veya değiştirmek,

 4. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt konularında üyelerin uyması gerekli prensipleri tespit etmek,

 5. Sendika adına Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine katılacakları seçmek veya Toplu İş Sözleşmesi yapmak için yetki vermek, ilgilileri görevlendirmek,

 6. Toplu İş Sözleşmesi yapmak ve gereken hallerde lokavta karar vererek, uygulanmasını sağlamak,

 7. Gerektiğinde üyelere Grev ve Lokavt yardımı fonundan yönetmelik esaslarına göre ödeme yapmak,

 8. Üyelerin işyerlerinde meydana gelebilecek her türlü kanunsuz eylemlerde resen müdahalede bulunmak, gereken tedbirleri tespit ederek üyelerin genel yararları açısından uyulması zorunlu kararlar vermek,

 9. Toplantı gündemi hazırlayarak, Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü toplantıya çağırmak,

 10. Bütçeyi ve çalışma programlarını hazırlamak Genel Kurulun kabulüne sunmak, çalışma ve hesap raporlarını hazırlamak ve Genel Kurulun tasvibine sunmak,

 11. Bütçe gelirlerini ve giderlerini kontrol etmek gerektiğinde bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

 12. Yürütme Komitesi üyelerini seçmek veya dilediği zaman değiştirmek,

 13. Genel Sekreteri tayin etmek veya görevden almak,

 14. Gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde temsilcilikler kurmak veya kurulmuş olanları kaldırmak,

 15. Gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden biri veya bir kaçına yahut Yürütme Komitesine Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 16. maddesinin birinci bendi uyarınca yetki vermek veya temsilcilikleri, sendika üyesi olan veya olmayan kimseleri gerekli gördüğü hal ve konuların takibi ve tatbiki için görevlendirmek.

 16. Gerek gördüğünde, Sendikanın yönetimine yardımcı olmak üzere Danışma Kurulları, Komiteler veya Komisyonlar gibi yeni kurullar ihdas etmek, bunların üyelerini seçmek, değiştirmek veya bu kurulları ortadan kaldırmak.

 17. Sendikanın temsilinin söz konusu olduğu bilumum kurullar ile yurtiçi veya yurtdışı temaslar için temsilciler veya üyeler seçmek,

 18. Sendikaya yapılan üyelik müracaatlarını karara bağlamak.

 19. Genel Kurula üyelikten çıkarma teklifini götürmek,

 20. Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

 21. Bütçe dahilinde, personel kadrosunu, personel ücret ve yollukları ile Genel Kurulca belirlenen tavanı aşmamak kaydıyla bu maddenin 21. ve 22. bentlerinde belirtilen kimselere ödenecek ücret ve yolluları tespit etmek,

 22. Sendika teşkilatını kurmak, personelin tayin, terfi, nakil, tecziye ve diğer işlerini karara bağlamak,

 23. Herhangi bir bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm ve işsizlik gibi hallerde üyelerine ve personellerine yardım ve eğitim amacıyla sandıklar kurulmasına yardımcı olmak ve toplamı nakit mevcudunun yüzde beşinden fazla olmamak kaydıyla bu sandıklara kredi vermek,

 24. Amacına ulaşmak için gerekli gayrimenkulleri kiralamaya, gerekli her türlü araç, gereç ve menkul alımına, satımına karar vermek,

 25. Kanunların ve Genel Kurulun verdiği imkânlar ve yetki çerçevesi konularında gerekli işlemleri yapmak ve bu işlemlerin yapılması hususunda görevlendirecekleri tespit etmek,

 26. Amacı ile ilgili periyodik olan veya olmayan yayım faaliyetlerine karar vermek, şeklini belirlemek, yayımını durdurmak ve gerekli basım tesislerini kurmak veya kapatmak,

 27. Toplamı nakit mevcudunun yüzde kırkından fazla olmamak kaydıyla sınaî ve iktisadi teşebbüslere yatırım yapmak,

 28. Sendika faaliyetlerinin ifası ve genel olarak yasa ve Ana Tüzüğün amaçlarının gerçekleşmesi için menkul ve demirbaşları satın almaya karar vermek, bunun için satın alma şartlarını tayin etmek, mevcut menkul ve demirbaşların satış ve terkinine karar vermek, satış suretiyle değerlendirilmesi mümkün görülmeyen demirbaşların imhasına karar vermek ve kaydı silinen demirbaşların bir listesini ilk toplanacak Genel Kurul’a sunmak.

 29. İl hudutları dahilinde adres değişikliğine karar vermek.

 30. Mevzuat hükümleri, Ana Tüzük ve Genel Kurulca verilecek diğer görevleri yapmak, bu Ana Tüzükte Genel Kurula bırakılmış hususlarda Sendikanın yönetilmesi ile ilgili her türlü kararı almaktır.

 

SENDİKANIN TEMSİLİ VE İMZA YETKİSİ

 

Madde: 25

Sendikayı Yönetim Kurulu idare eder.

Temsil ve imza yetkililerinin kimler tarafından ve nasıl kullanılacağı hususu Yönetim Kurulunun ilk toplantısında tespit edilir.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

 

Madde: 26

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa başkanın, bulunmadığı hallerde başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinin 1/3’ünün ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır.

Toplantı nisabı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kurul görüşmelerini başkan veya mazereti halinde başkan vekili yönetir. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya gelmeyen üye yerine temsilci gönderemez ve başka bir üyeyi tevkil etmek suretiyle oyunu kullanamaz. Karar nisabı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf bu çoğunluğu sağlamış sayılır.

 

KISIM III

 

DENETLEME KURULU

 

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

 

Madde: 27

Denetleme Kurulu Genel Kurul tarafından 4 yıllık süre için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Asil üyeler ilk toplantıda aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Başkanın mazereti halinde başkan vekili kurula başkanlık eder. Denetleme kurulu en az iki üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

 

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde: 28

Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;

 1. Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata, Ana tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek,

 2. Sendikanın defterlerini, muamelelerini, hesaplarını, sarfiyatın bütçeye uygun olarak yapılıp yapılmadığını ve müsbit evraka dayanıp dayanmadığını lüzum gördükçe tetkik etmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu'ndan açıklama istemek,

 3. Genel Kurulun ve Yönetim Kurulu’nun havale edeceği tahkikat ve tetkikatı yapmak ve neticesini tahkikat ve tetkikat isteyen kurula bir raporla bildirmek.

 4. Yönetim Kurulundan, Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmasını istemek,

 5. Denetleme raporunu hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

 

KISIM IV

 

DİSİPLİN KURULU

 

DİSİPLİN KURULUNUN OLUŞUMU, TOPLANTI VE GÖRÜŞME USULÜ

 

Madde: 29

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından 4 yıllık süre için seçilen 3 Asil ve 3 Yedek üyeden oluşur.

Asil üyeler, ilk toplantıda aralarında bir başkan ve bir başkan vekili seçerler.

Başkanın mazereti halinde başkan vekili kurula başkanlık eder.

Kurulun toplantı nisabı, asil üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Kurulun görüşmeleri gizlidir. Disiplin Kurulu, kendisine havale edilen hususları görüşmek üzere, çağrıdan itibaren en geç bir hafta içinde toplanır, meseleyi inceler ve en kısa zamanda karara bağlar. Kararlar gizli oyla ve asil üye tam sayısının salt çoğunluğuyla verilir.

 

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Madde: 30

Disiplin Kurulu, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun havale edeceği meseleleri görüşmek üzere toplanır. Sendikanın Ana Tüzüğüne, amacına ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında incelemeler yaparak görüş ve önerisinin yer alacağı soruşturma ve görüş raporunu düzenler, üyelikten çıkarma dışındaki disiplin cezalarını, para cezalarını verir ve sonucu Genel Kurul’a, Yönetim Kurulu’na ve diğer ilgililere bildirir.

Disiplin Kurulu’nca verilecek cezalar şunlardır;

 1. İhtar

 2. Tevbih

 3. Aylık aidatın en çok altı katına kadar para cezası

 

KISIM V

 

YÜRÜTME KOMİTESİ

 

YÜRÜTME KOMİTESİNİN OLUŞUMU

 

Madde: 31

Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendireceği iki üyeden oluşur. Yürütme Komitesinin Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanıdır. Kurulun görev süresi 1 yıldır.

 

YÜRÜTME KOMİTESİNİN GÖREVLERİ

 

Madde: 32

Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hal ve konularda vereceği görevleri yapar.

Yürütme Komitesinin icraatı, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında bilgiye sunulur.

 

YÜRÜTME KOMİTESİ TOPLANTI ZAMANI VE NİSABI

 

Madde: 33

Yürütme Komitesi Başkanın çağrısı üzerine üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır. Gündemindeki maddeleri görüşüp karar sağlar. Kararlar en az iki üyenin birleşmesiyle alınır. Üst üste üç toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin Yürütme Komitesi üyeliğinden istifa etmiş olduğu kabul edilir.

İstifa eden üyenin yerine ilk Yönetim Kurulu toplantısında yenisi seçilir

 

KISIM VI

 

TEMSİLCİLİKLER

 

TEMSİLCİLİK KURMA VE KALDIRMA YETKİSİ

 

Madde: 34

Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ve yerlerde temsilcilikler kurar veya kurulmuş bulunanları kaldırır.

 

TEMSİLCİLİKLERİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUKLARI

 

Madde: 35

Temsilcilikler Yönetim Kurulu'nun verdiği görevleri yaparlar, temsilciliklerin görev ve sorumlulukları bir yönetmelikle tayin edilir.

 

KISIM VII

 

GENEL SEKRETERLİK

 

GENEL SEKRETER VE GÖREVİ

 

Madde: 36

Genel Sekreter, Sendika’nın en üst düzeydeki görevlisi olup bütün vaktini ve çalışmasını Sendika’ya hasreder. Sendika faaliyetlerini mevzuat, Ana Tüzük, Yönetmelikler ve organlarca alınan kararlar çerçevesinde yürütür ve Yönetim Kurulu’nca verilen yetki çerçevesinde Sendika’yı temsil eder. Genel Sekreter yukarıdaki faaliyetlerden dolayı Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Sekreter, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer organ toplantılarına katılır, ancak oy kullanamaz.

 

KISIM VIII

 

TEŞKİLAT

 

BÜROLAR

 

Madde: 37

Sendika, amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyet ve teşebbüslerini yürütmek için, Yönetim
Kurulu’nun kararı ile Genel Sekretere bağlı gereği kadar bölüm ve büro kurabilir. Bölümlerin ve büroların yönetim ve denetim usulleri yönetmeliklerle düzenlenir.

 

BOLUM V

 

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER

 

GELİRLER

 

Madde: 38

Sendikanın gelirleri;

 1. Üyelerden alacağı üyelik aidatı,

 2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre yapılabilecek faaliyetler ile eğlence, konser gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

 3. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen bağış yasaklarının dışında kalan bağışlar,

 4. Malvarlığı gelirleri (Ana Tüzük ve eski yönetmelikler uyarınca tahsil edilecek para cezası, gecikme zammı gibi gelirler dahil) malvarlığı oluşturan değerlerin devir, temlik ve satışlardan doğan kazançlar,

 5. Mevzuat çerçevesinde yapılan yatırımlardan sağlanacak gelirlerdir.

 

 

ÜYELİK AİDATI

 

Madde: 39

 1. Sendika üyelik aidatı ile Toplu İş Sözleşmesi Ek Aidat miktarları, Genel Kurulun salt çoğunluğu ile alacağı kararla tespit olunur.

 

       b.    Bu esaslar çerçevesinde

       1)    Yönetim Kurulu tarafından; sendika üyesi her tüzel kişi (şirket), gerçek kişi ve üye şirketlerin sahibi olduğu sendikaya kayıtlı gemilerin tonaj (DWT) dilimlerine göre ayrı ayrı hazırlanıp, Genel Kurul tarafından tespit edilen üyelik aidatı ve Toplu İş Sözleşmesi Ek Aidatı kararları Ana Tüzük değişikliğine gerek kalmaksızın, Genel Kurul döneminde geçerli olmak üzere, her Genel Kurul sonrasında işbu tüzüğe Ek olarak yayımlanır ve bir önceki Ek’in yerini alır.

 

       2)    Üyelik aidatı tahakkuk ettirilecek üye şirketlerin sahibi olduğu, sendikaya kayıtlı gemilerin tonaj (DWT) dilimleri aşağıdaki şekilde uygulanır.

 

0-1.500                DWT beher gemi için ….-TL.

1.501-2.500         DWT beher gemi için ….-TL.

2.501-5.000         DWT beher gemi için ….-TL.

5001-10.000        DWT beher gemi için ….-TL.

10.001-20.000     DWT beher gemi için ….-TL.

20.001-40.000     DWT beher gemi için ….-TL.

40.001-50.000     DWT beher gemi için ….-TL.

50.001-60.000     DWT beher gemi için ….-TL.

60.001-80.000     DWT beher gemi için ….-TL.

80.001-125.000   DWT beher gemi için ….-TL.

125.000               DWT ’den büyük beher gemi için ….-TL

 

       3)    Yönetim Kurulu tarafından; sendika üyesi her tüzel kişi (şirket), gerçek kişi ve üye şirketlerin sahibi olduğu sendikaya kayıtlı gemilerin tonaj (DWT) dilimlerine göre ayrı ayrı belirlenecek yıllık aidat miktarına ilaveten, takvim yılı içerisinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesine tabi gemilerin tonajına, adedine, Toplu İş Sözleşmesinin kapsadığı gemiadamı miktarına bakılmaksızın, gemilerin bağlı bulunduğu armatörlük şirketi/ firması bazında Toplu İş Sözleşmesi Ek Aidatı alınır. Ancak, aynı işverenin birden çok firmada iştiraki bulunduğu takdirde, iştiraki bulunduğu firmada aynı takvim yılı içerisinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesine tabi gemilerin tonajına, adedine, Toplu İş Sözleşmesinin kapsadığı gemiadamı miktarına bakılmaksızın, iştiraki bulunulan her firma için tam toplu iş sözleşmesi Ek Aidatı ödeyen ilk şirketin 1/2’si oranında ilave Toplu İş Sözleşmesi Ek Aidatı tahakkuk ettirilir.

 

       4)    Genel Kurulda belirlenen Sendika üyelik aidatı ve Toplu İş Sözleşmesi Ek Aidat miktarları, Genel Kurul dönemindeki her yıl için, bir önceki yılın TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranında artırılarak hesaplanır. Hesaplanan miktardaki küsurat en yakın 5 TL’lik dilime tamamlanır.

 

       5)    Aidatın ödenme şekli ve zamanı ile ödenmeyen aidata uygulanacak gecikme zammı Genel Kurula sunulan Bütçe Talimatında gösterilir.

 

            6)      Sendika aidatının tahsili, usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir

 

GELİRLERİN BANKALARA YATIRILMASI

 

Madde: 40

Sendika gelirleri elde edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu çerçevesinde bankalara yatırılır. Sendika gelirlerinin hangi bankaya veya bankalara, hangi oranlarda yatırılacağı Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Zorunlu giderler için sendikanın kasasında tutulacak nakit mevcudu Genel Kurul'ca kabul edilmiş yıllık gider bütçesinin yirmi dörtte birini geçemez.

 

HARCAMALARIN YAPILMA ŞEKLİ VE HARCAMA YETKİSİ

 

Madde: 41

Sendikanın gelirleri, Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda gösterilen faaliyetleri
dışında kullanılamaz ve bağışlanamaz. Ancak teknik ve mesleki eğitim tesisleri yaptırabilir.
Sendikanın sarfiyatı, Genel Kururca onaylı bütçesine göre Yönetim Kurulu ile Yönetim
Kurulu’nun vereceği yetki çerçevesinde Genel Sekreterlik tarafından yapılır. Her harcama için belge şarttır. Demirbaş sınıflarına giren her türlü eşya malzeme envanter defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

 

İÇ DENETİM

 

Madde: 42

Sendikanın denetimi 28. maddedeki esaslar dahilinde Denetleme Kurulunca yapılır.

Sendika bölüm ve bürolarının işleyişinin mevzuat, Ana Tüzük ve ilgili yönetmeliklere uygunluğu, yapılan faaliyetlerin alınan kararlar çerçevesinde yürütülüp, yürütülmediği, Evrak kayıt ve belgelerin usulüne uygunluğu denetlenir. Genel Sekreter gerek gördüğünde Sendika bünyesi içindeki veya dışındaki kimseleri, çeşitli hususlarda tetkikat ve tahkikat yapmakla görevlendirebilir.

Genel Sekreter aylık faaliyet raporları ile üç aylık muvakkat bilançoları üç ayda bir Denetleme Kurulu üyelerine gönderir.

 

 

BÖLÜM VI

 

SON HÜKÜMLER

 

FESİH HALİNNDE MALLARIN TASFİYESİ

 

Madde: 43

Sendikanın feshi veya infisahı halinde, para ve malların ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre kurulmuş aynı nitelikte bir kuruluşa devri Genel Kurul kararı ile olur.

Böyle bir kararın olmaması halinde varsa üyesi bulunduğu Konfederasyona devredilir.

 1. Devir, Konfederasyonca kabul edilmediği takdirde veya Konfederasyonun mahkeme kararı ile kapatılması halinde,

 2. Sendika, fesih ve infisah anında Konfederasyon üyesi değilse veya mahkeme kararı ile kapatılmışsa,

tasfiye sonucu kalacak para ve mallar hakkında Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

 

Madde: 44

Mevzuatın zorunlu kılacağı Ana Tüzük değişiklikleri Genel Kurul tarafından yapılır.

Tashih edilen bu tüzük Valiliğe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, diğer ilgili mercilere süresi içinde bildirilir ve ayrıca bu süre içinde Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda belirtilen işlemler tamamlanır.

 

BÖLÜM VII

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

ORGAN ÜYELERİ

 

Geçici Madde: 1

Bu Ana Tüzük değişikliğinden önce mevcut organların üyeleri ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevlerine devam ederler.

 

ÜYELİKTEN ÇEKİLMİŞ VEYA ÇIKARILMIŞ OLANLAR

 

Geçici Madde: 2

2821 Sayılı Kanun yürürlükte bulunduğu sırada üyelikten çekilmiş veya çıkarılmış olup da bu Ana Tüzüğün kabul tarihinden itibaren bir yıllık süre içinde müracaat edecek işverenlerin üyelik kartları 8. maddenin 3. fıkrasındaki Genel Kurul şartı aranmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

 

Geçici Madde: 3

Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler şunlardır;

 1. Medeni hakları kullanmaya ehil bulunmak,

 2. Kamu hizmetlerinden mahrum edilmemiş olmak,

 3. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûm olmamış bulunmak,

 4. İşveren veya birinci derecede imza yetkisine haiz işveren vekili yahut şirket Yönetim Kurulu üyesi olmak.

 

Geçici Madde: 4

Bu Ana tüzük, Genel Kurul'ca kabulü tarihinde yürürlüğü girer.

 

SENDİKANIN KURUCULARI

 

Madde: 45

Sendikanın kurucuları aşağıda belirtilen işverenlerdir.

 

Sıra No :

Adı ve Soyadı:

Adresi:

1.

Ziya Kalkavan

Yeniköy Cad. No:3 İstanbul

2.

İsmail Kaptanoğlu

İcadiye Cad. No:1009 Kuzguncuk/İstanbul

3.

Kazım Kaptanoğlu

Yıldız Posta Cad. No: 15/6 Beşiktaş

4.

Muzaffer Divan

Akdoğan Sok. No:6/8 Ortaköy

5.

Mehmet Şekerci

Kamilpaşa Cad. No:15 Kadıköy

6.

Adil Göksu

Jandarma Sok. No:15 Kadıköy

7.

Şükrü Deniz

Jandarma Sok. No:1 Beşiktaş

8.

Hakkı Uzunoğlu

Eşref Paşa Cad. No:l1 Kurtuluş

9.

Celal Uzuner

Nişantaşı Sok. No:23 Anadolu Hisarı

10.

Muhittin Yenigün

Büyükdere, Kövbaşı Cad. No:18

11.

Muzaffer Taviloğlu

Aksaray, Emir Efendi Sok. No:17

12.

Ahmet Akgül

Beykoz, Kanlıdere Sok. No:36

13.

Hasan Çolak

Teşvikiye, Kuyulu Sok. No:36

14.

Osman Cebeci

Göztepe, Yeniyol Sok. No:131

15.

Ahmet Başak

Fatih, İskenderpaşa Mah. No:9

16.

Tahsin Memişoğlu

Ümraniye, Htismü Sok. No:9

17.

Kazım Akdoğan

Karaköy, Karamustafapaşa Sok. No:25

18.

Hasan Ayran

Serasker Sok. Serkül Ap. Kadıköy

19.

Fikri Eminoğlu

Kızıltoprak, Hasanpaşa Sok. No:8

20.

Turgut Kaptanoğlu

Yıldız, Ihlamur. No:44/l Beşiktaş

21.

Şükrü Göksu

Valikonağı Cad. Alpaslan Ap. No:43

22.

Orhan Deval

Demirlibağ Han. Karaköy

23.

Kaşif Kalkavan

Çengelköy No:5 İstanbul

24.

Reşit Kalkavan

Beşiktaş, Yenimah. Sinema Sok. No:5

 

Not: Yukarıda ad ve adresleri zikredilen kurucular, kuruluş tarihinde Deniz İşkolunda Armatör olarak faaliyetteydiler

 

 

EK-1

TÜRK ARMATÖRLERİ İŞVERENLER SENDİKASI ANA TÜZÜK MADDE 39’DA BELİRTİLEN VE 12. GENEL KURUL DÖNEMİNDE (2018-2022) GEÇERLİ OLAN SENDİKA ÜYELİK AİDATI VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EK AİDATI EKİDİR

 

YILLIK ÜYELİK AİDATI

1.    2018 yılı için sendika üyesi her tüzel kişi (şirket) ve gerçek kişiden 750,-TL ile sahibi olduğu sendikaya kayıtlı gemilerin tonaj (DWT) dilimlerine göre yıllık üyelik aidatları;

0-1.500            DWT beher gemi için 375,-TL.

1.501-2.500     DWT beher gemi için 445,-TL

2.501-5.000     DWT beher gemi için 675,-TL.

5001-10.000    DWT beher gemi için 880,-TL.

10.001-20.000          DWT beher gemi için 1.150,-TL.

20.001-40.000          DWT beher gemi için 1.690,-TL.

40.001-50.000          DWT beher gemi için 2.025,-TL.

50.001-60.000          DWT beher gemi için 2.365,-TL.

60.001-80.000          DWT beher gemi için 2.700,-TL.

80.001-125.000        DWT beher gemi için 3.040,-TL.

125.001  DWT ’den büyük beher gemi için 3.375-TL.dir.

2.    Yukarıdaki tabloya göre belirlenecek yıllık aidat miktarına ilaveten, takvim yılı içerisinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesine tabi gemilerin tonajına, adedine, Toplu İş Sözleşmesinin kapsadığı gemiadamı miktarına bakılmaksızın, gemilerin bağlı bulunduğu armatörlük şirketi/firması bazında 3.500,-TL. Toplu İş Sözleşmesi Ek Aidatı alınır. Ancak, aynı işverenin birden çok firmada iştiraki bulunduğu takdirde, iştiraki bulunduğu firmada aynı takvim yılı içerisinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesine tabi gemilerin tonajına, adedine, Toplu İş Sözleşmesinin kapsadığı gemiadamı miktarına bakılmaksızın, iştiraki bulunulan her firma için 1.750,-TL. ek aidat tahakkuk ettirilir.

bottom of page